Meteen naar de inhoud

Groene (duurzame) energie is hot!

  • door

Op dit moment is groene energie een hot topic gezien de belangstelling van consumenten, overheid en bedrijfsleven en de uitingen in de media betreffende dit onderwerp. Ook de Telegraaf heeft inmiddels op zaterdag het katern De Groene Telegraaf, waarin een breed scala aan groene initiatieven diepgaand belicht worden. Ook in de Tv-reclame worden we steeds meer aangezet tot het overstappen op groene energie. Maar welke energievormen zijn nu echt groen en leveren daadwerkelijk een bijdrage aan het milieu of zijn beduidend minder milieubelastend.

Energievormen

Er is een breed scala aan verschillende energievormen: van windenergie tot en met golfslagenergie. Waarbij de kanttekening geplaatst dient te worden dat niet alle bedachte energiebesparingstechnieken zich in de praktijk volledig bewezen hebben. Ook zijn er verschillen in schaalgrootte, toepasbaarheid en de te leveren bijdrage qua . Hierdoor is het wenselijk om voordat de investeringen daadwerkelijk worden gedaan een haalbaarheidsstudie te laten opstellen. En dan een keuze te maken voor de energievorm(en) die het grootste financiële rendement oplevert en de grootste besparing levert qua milieubelasting.

 – Windenergie

Hieronder valt alle energie die wordt geproduceerd door windmolens. Dit is al een veel voorkomende vorm van hernieuwbare energie, echter deze vorm is niet bestemd voor de gewone consument. De schaal waarop productie plaatsvindt is hiervoor een te grote schaal. Alhoewel er ook kleine uitvoeringen zijn van windmolens, doch de ervaring leert dat de rendementen hiervan beduidend lager liggen. De terugverdientijd van een kleine windmolen is doorgaans te lang, waardoor investeringen hierin onvoldoende gerechtvaardigd zijn.

Zonne-energie

Bij deze energievorm is de zon de primaire energiebron, de bron die alle leven op aarde mogelijk maakt. Deze vorm van groene energie mag zich verheugen in een toenemende belangstelling, daar de toepassingen steeds meer economisch haalbaar worden. Als bekendste vorm dient genoemd te worden de zonneboiler, doch de opmars van zon-PV () dient zich aan. De verwachting is dat er in 2015 PV-cellen geproduceerd worden die voldoende rendement genereren, zodat terugverdientijd ook ligt binnen behoorlijk grenzen.

Waterturbines

Waterturbines wekken stroom op door hetzelfde principe als de windmolens. In deze toepassing wordt alleen water als aandrijfkracht gebruikt voor de molen. Waterturbines worden geplaatst bij grote rivieren en sluizen, derhalve is het niet mogelijk om veel water- turbines te plaatsen. Het water stroomt over een rad dat zo in beweging word gebracht. En dan word er stroom opgewekt zoals bij een dynamo aan de fiets met een rotor en een stator die over elkaar draaien en zo ontstaat er stroom.

Afvalverbranding

Bij deze vorm van groene energie kunnen twee vormen van energie opgewekt worden nl. warmte en elektriciteit. Door de verbranding van huishoudelijk afval komt er warmte vrij waarmee bijvoorbeeld een stadswijk of een industrieel productieproces van warmte kan worden voorzien. Maar men kan ook de warmte omzetten in elektrische energie. Dit wordt in Amsterdam gebruikt om de straatverlichting te laten branden en de tram te laten rijden.

Aardwarmte (geothermische energie)

Bij deze vorm van groene energie wordt er warmte opgewekt door middel van grondwater. Dit gebeurt door diepe bronboringen te verrichten in de grond naar grondwater. Waarbij vooral naar geisers onder de grond gezocht wordt, omdat dit warmtebronnen zijn. Dit warme water gebruiken ze dan om gebouwen te verwarmen in de winter en af te koelen in de zomer. Deze techniek word nog niet veel gebruikt maar komt het meeste voor in grote bedrijven. Deze techniek komt stilaan op gang in Nederland en België.

Isolatietechnieken

Ook aan de verbruiks kant kunnen de nodige maatregelen worden genomen. Bijvoorbeeld panden maximaal isoleren, zodat een minimum aan verwarming noodzakelijk is. Deze is alleen te gebruiken wanneer dikke muren toegepast kunnen worden en uitsluitend in nieuwbouwprojecten. Dit is geen oplossing in gebouw omgevingen. In recente nieuwbouwprojecten zien we tegenwoordig deze technieken veelvuldig toegepast worden

Overige vormen groene energie

Dagelijks worden er experimenten uitgevoerd om andere vormen van groene energie te vinden. Steeds meer gebeurt dit ook bij de nieuwste generatie auto´s. Waarbij door onderzoekers gezocht wordt naar combinaties van fossiele brandstoffen met groene diesel of . Voorts wordt ook nog andere maatregelen bedacht om het groene imago steeds verder uit te bouwen, bijvoorbeeld de toepassing van een roetfilter in het uitlaatcircuit van de auto draagt ook een steentje bij aan het milieu.

Grijze energie

Door het populair worden van groene energie wordt de conventionele manier van energieopwekking grijze energie genoemd. Het kenmerkende verschil bij groene energie is dat het milieu niet vervuild wordt. Dit in tegenstelling tot bij grijze energie, waarbij het milieu wel belast wordt. Deze milieubelasting is inherent aan de opwekking van grijze energie. Als voorbeelden van grijze energie dienen genoemd te worden: fossiele brandstoffen (kolen, olie en gas), hout en kernenergie. Deze vormen van energie zijn belastend voor het milieu en zullen eens uitgeput raken. Dit laatste geldt in mindere mate voor kernenergie, doch de milieubelasting is zeer sterk wanneer schadelijk straling ontsnapt (Tsjernobyl: na de ramp met de kerncentrale kan er nog steeds niemand wonen, de hoeveelheid straling is nog steeds te hoog).

Fossiele brandstoffen

Fossiele brandstoffen zijn brandstoffen die onttrokken zijn aan de aarde, waarbij zij zijn ontstaan uit oude fossielen, zoals olie. Het heeft duizenden jaren soms zelfs miljoenen jaren geduurd dat de fossielen zijn omgezet in olie. Zo zijn er verschillende soorten fossiele brandstoffen zoals: olie, steenkool en, gas. Veel van deze fossiele brandstoffen liggen onder de zeebodem. Voor de exploratie worden veelal boorplatforms ingezet om de ontginning mogelijk te maken. Er wordt bij olie altijd eerst ruwe olie gewonnen, waarna het raffinaderij-proces zal moeten plaatsvinden om toepasbare producten te realiseren (b.v. benzine, diesel, etc.). Olie wordt daarna bewerkt in een raffinaderij zodat we het bewerken tot een bruikbaar product.

Kerncentrale

In de natuur komen een aantal scheikundige elementen voor die gerubriceerd zijn in het Periodiek systeem der elementen. voorbeelden hiervan zijn: waterstof, zuurstof, ijzer, nikkel, goud, uranium, etc. Deze elementen bestaan allemaal uit protonen en neutronen met elk element een verschillende aantal van protonen en neutronen. De elementen hebben ook allemaal een kern. Wanneer een kern uiteenvalt, wordt dit kernsplitsing genoemd. Hierbij vind splitsing van de kern plaats, waarbij het element zich opdeelt in kleinere protonen en neutronen. Bij dit proces ontstaat er warmte en deze warmte wordt gebruikt om in kerncentrales elektriciteit op te wekken.

De voorraden fossiele brandstoffen zijn aan het afnemen, hierdoor zijn we genoodzaakt om alternatieve van , zoals: windenergie, zonne-energie, waterenergie en nog vele andere vormen van groene energie te onderzoeken.

Join the conversation

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *